Tin tức & sự kiện

28/09/2022

CTS: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với người có liên quan

22/09/2022

CTS: Công bố thông tin điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

21/09/2022

CTS: Nghị quyết HĐQT số 121 ngày 20/09/2022

14/09/2022

CTS: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành

14/09/2022

CTS: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành

09/09/2022

CTS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu

09/09/2022

CTS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2196

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam như sau:

24/08/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:373

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam như sau:

24/08/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:373

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam như sau:

18/08/2022

CTS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại TP.HCM (giám đốc chi nhánh)

16/08/2022

CTS: Thông báo ngày ĐKCC để phát hành cổ phiếu

15/08/2022

CTS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

10/08/2022

CTS: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền

05/08/2022

CTS: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu của CTS

29/07/2022

CTS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

CTS: Quyết định của HĐQT về việc thôi giữ chức vụ và chấm dứt HĐLĐ đối với Phó TGĐ

08/07/2022

CTS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ

05/07/2022

CTS: Thông báo bổ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

05/07/2022

CTS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2