Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 DAD - Lợi nhuận tăng 4,44% trong 2022.

18/01/2023

DAD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

DAD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/10/2022

DAD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

DAD: Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

05/09/2022

DAD: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Nhâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

15/08/2022

DAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

DAD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

27/07/2022

DAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DAD: Bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Hiệp là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

20/07/2022

DAD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

21/04/2022

DAD: Ký hợp đồng kiểm toán với AAC

18/04/2022

DAD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

DAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

DAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: ü Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
ü Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
ü Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
ü Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát;
ü Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, TP Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/03/2022 (xuất trình chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

02/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
          - Nội dung họp: ü Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
ü Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
ü Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
ü Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát;
ü Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, TP Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/03/2022 (xuất trình chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

24/02/2022

DAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

21/02/2022

DAD: Báo cáo thường niên 2021