Tin tức & sự kiện

20/07/2023

DCH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/07/2023

DCH: Thay đổi nhân sự

30/06/2023

DCH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông

01/06/2023

DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 05/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 05/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Các tờ trình:
1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
7. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2023

21/04/2023

BCTC 2022 DCH - Lợi nhuận bứt phá gấp 19 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

20/04/2023

DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

20/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 05/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 05/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Các tờ trình:
1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
7. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2023

14/04/2023

DCH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông

30/03/2023

DCH: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

30/03/2023

DCH: Báo cáo thường niên 2022

17/03/2023

DCH: Thay đổi nhân sự

17/03/2023

DCH: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Vinh và ông Nguyễn Minh Đức

14/03/2023

DCH: Quyết định đưa vào diện cảnh bảo đối với cổ phiếu DCH

14/03/2023

DCH: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DCH

13/03/2023

DCH: Báo cáo tài chính năm 2022

19/01/2023

DCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

DCH: Công ty ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

01/08/2022

DCH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022