Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

DCH: Công ty ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

01/08/2022

DCH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

DCH đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 gấp… 20 lần

Ngày 29/06/2022, CTCP Địa chính Hà Nội (UPCoM: DCH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 để thông qua kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022.

09/06/2022

DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
a. Các báo cáo:
+ Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
          - Nội dung họp: b. Các tờ trình:
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
c. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/05/2022

DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DCH: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

DCH: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

DCH: Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Tô Châu

21/03/2022

DCH: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

DCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

30/11/2021

DCH: Công ty ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

17/11/2021

DCH: điều chỉnh Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

29/10/2021

DCH: Thông báo về việc đưa cổ phiếu DCH ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

26/10/2021

DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/10/2021

DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/09/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/10/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020.
          - Nội dung họp: + Các tờ trình: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về kinh phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/09/2021

DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021