DNSE Detail Stock DCH
DCH

HCSC

UPCOM: CTCP Địa chính Hà Nội

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Địa chính Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất; tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ có liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính;
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HCSC

Giá hiện tại

171

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

20/07/2023

DCH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

DCH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/07/2023

DCH: Thay đổi nhân sự

30/06/2023

DCH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông

01/06/2023

DCH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 05/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 05/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Các báo cáo:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
+ Các tờ trình:
1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023.
6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
7. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2023

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hào

Website

CTCP Địa chính Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

- Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất; tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ có liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính;
- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Đo đạc bản đồ được thành lập theo Quyết định số 2503/QĐ-UB ngày 11/06/1986 của UBND TP.Hà Nội, Xí nghiệp trực thuộc Sở Quản lý ruộng đất Hà Nội
- Năm 1992, Đổi tên thành Công ty Đo đạc Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 2522/QĐ-UB ngày 20/10/1992 của UBND TP.Hà Nội
- Năm 1998, Đổi tên thành Công ty Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 456/QĐ-UB ngày 24/01/1998
- Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh sang Công ty TNHH Nhà nước MTV Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 28/06/2006
- Ngày 25/07/2011, Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội theo Quyết định số 3452/QĐ-UBND
- Ngày 23/04/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 11.500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của DCH mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

1.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của DCH mới (nhiệm kỳ trung bình 1.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 54.20% công ty.