Tin tức & sự kiện

14/09/2022

DCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

DCS: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

DCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

DCS: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/07/2022

DCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

DCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/06/2022

DCS: Báo cáo thường niên 2021

22/06/2022

DCS: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

DCS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCS của CTCP Tập Đoàn Đại Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Sảnh tầng 1, Nhà văn hóa quận Tây Hồ - Số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, TP Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

02/06/2022

DCS: Thay đổi nhân sự

30/05/2022

DCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DCS: Công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

DCS: Giải trình báo cáo tài chính năm 2021

27/04/2022

DCS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

DCS: Thông báo về việc hoãn tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/04/2022

DCS: Thông báo về kiểm toán BCTC năm 2021 của CTCP Tập đoàn Đại Châu (DCS)

04/03/2022

DCS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

03/03/2022

DCS: Báo cáo tài chính quý 4/2021

06/01/2022

DCS: Công bố thông tin về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán