DNSE Detail Stock DCS

UPCOM: CTCP Tập đoàn Đại Châu

Nội thất

logo

DCS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

54.28 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.69 tỷ

Doanh thu

48.76 tỷ

0.46%

0

0

-0.05

-28.53%

0.11%

0.10%

14.89%

4.19%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Kim Tuấn

5.8%

Đường Đức Hóa

1.7%

Trần Văn Khang

1.66%

Nguyễn Duy Huệ

1.33%

Khác

89.51%

Tin tức & Sự kiện