Tin tức & sự kiện

22/09/2022

DHB: Thay đổi nhân sự

25/08/2022

Doanh nghiệp nào báo lỗ nặng nhất quý 2?

Trong mảng màu tối - sáng của bức tranh kinh doanh quý 2/2022, nhiều doanh nghiệp ôm lỗ khủng trên trăm tỷ đồng. 

23/08/2022

DHB: Giải trình và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

16/08/2022

DHB: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu DHB

12/08/2022

DHB: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

DHB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

DHB: Thông báo đăng ký thay đổi mô hình công ty và loại Báo cáo tài chính

21/07/2022

DHB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

DHB: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2022

09/05/2022

DHB: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

04/05/2022

DHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

DHB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

14/04/2022

DHB: Đính chính báo cáo tài chính hợp nhất 2021

08/04/2022

DHB: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHB của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

24/03/2022

DHB: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán

24/03/2022

DHB: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

DHB: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

14/03/2022

HPH đón thêm 2 cổ đông lớn sau khi Đạm Hà Bắc thoái vốn

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) đã rời ghế cổ đông lớn tại CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM: HPH). Ngược lại, 2 cá nhân mua vào tổng cộng hơn 5 triệu cp và trở thành cổ đông lớn.

11/03/2022

DHB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022