DNSE Detail Stock DHB

UPCOM: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Sản xuất phân bón

logo

DHB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,885 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,026 tỷ

Doanh thu

4,238 tỷ

7.42%

3,769.17

0

0.42

-97.68%

765.28%

14.67%

-1.67%

449.64%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

97.66%

Nguyễn Văn Thiệu

37.66%

Nguyễn Văn Dũng

20%

Phạm Văn Trung

20%

Khác

-75.32%

Tin tức & Sự kiện