Tin tức & sự kiện

14/01/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 15-19/1

27/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp, cao nhất tỷ lệ 40%

29/09/2023

DHN: Thay đổi nhân sự

25/09/2023

DHN: Thay đổi nhân sự

21/09/2023

Dược phẩm Hà Nội chờ ghế tân Chủ tịch

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) mới đây đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

21/09/2023

DHN: Thay đổi nhân sự

21/09/2023

DHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

31/08/2023

DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/08/2023

DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/08/2023

DHN: Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Diệu Trinh - Chủ tịch HĐQT Nghị quyết HĐQT số 97/NQ- HĐQT vv chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm TV HĐQT

09/08/2023

DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/07/2023

DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, số 170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.còn lại năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, phòng D, tầng 2, Hà Nội.
          - Thời gian họp: Ngày 29/08/2023.

31/07/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội, số 170 La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.còn lại năm 2022
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp ở Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, phòng D, tầng 2, Hà Nội.
          - Thời gian họp: Ngày 29/08/2023.

25/07/2023

DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

18/07/2023

DHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/07/2023

DHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

DHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2023

DHN: Thay đổi nhân sự

06/07/2023

DHN: Đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Ông Ngô Hồng Minh