Tin tức & sự kiện

16/08/2022

DHN: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ

03/08/2022

DHN: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

29/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 11/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty trả theo tài khoản Ngân hàng của cổ đông đăng ký với Công ty bắt đầu từ ngày 11/08/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

DHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/07/2022

DHN: TB chốt danh sách trả cổ tức 6% còn lại năm 2022

24/06/2022

DHN: Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT

24/06/2022

DHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

DHN: Thay đổi nhân sự

14/06/2022

DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

DHN dự kiến lãi thuần giảm 7%

Năm 2022, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) đặt mục tiêu doanh thu là 81 tỷ đồng, tăng nhẹ 0.58% so với năm trước; lợi nhuận thuần (từ hoạt động kinh doanh) hơn 13 tỷ đồng, giảm 7%. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%, tăng so với mức 14% năm 2021.

01/06/2022

DHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Khách sạn Kim Liên, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Sửa đổi Điều lệ (nếu có);
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025) (nếu có);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

09/05/2022

DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

DHN: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

DHN: Bổ sung thông tin thu nhập Ban Tổng giám đốc và HĐQT trên BCTC năm 2021

04/03/2022

DHN: Thay đổi nhân sự

28/01/2022

DHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

31/12/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (bao gồm tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8%/cổ phiếu và trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 4%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 14/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty trả theo tài khoản Ngân hàng của cổ đông đăng ký với Công ty bắt đầu từ ngày 14/01/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/12/2021

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (bao gồm tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8%/cổ phiếu và trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 4%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 14/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty trả theo tài khoản Ngân hàng của cổ đông đăng ký với Công ty bắt đầu từ ngày 14/01/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

20/12/2021

DHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt