Dược phẩm Hà Nội chờ ghế tân Chủ tịch

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) mới đây đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Dược phẩm Hà Nội chờ ghế tân Chủ tịch

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) mới đây đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Cụ thể, ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Diệu Trinh và chức danh Thành viên BKS của ông Ngô Hồng Minh.

Nguyễn Diệu Trinh (sinh năm 1979) được bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và giữ chức Chủ tịch HĐQT DHN nhiệm kỳ 2021-2025. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2023, vị này có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. HĐQT DHN cũng đã thông qua đơn từ nhiệm của vị này.

Trước bà Trinh, vào đầu tháng 7/2023, ông Ngô Hồng Minh (sinh năm 1990) cũng vì lý do cá nhân nên đệ đơn từ nhiệm Thành viên BKS và muốn thôi giữ chức Trưởng BKS.

ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc bầu bổ sung bà Bùi Thị Minh Tâm (sinh năm 1973) vào HĐQT và ông Trịnh Văn Lành (sinh năm 1975) vào BKS, tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 18/09. Bà Tâm được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 15.56% số cổ phần có quyền biểu, còn ông Trịnh Văn Lành được nhóm cổ đông sở hữu 40% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

BKS cũng đã tổ chức họp và thống nhất bầu ông Lành giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, thông tin về ghế Chủ tịch HĐQT vẫn chưa được công bố.

Kha Nguyễn

FILI