Tin tức & sự kiện

17/08/2022

DHP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

DHP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DHP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2022

DHP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

02/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHP của CTCP Điện cơ Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày 22/06/2022. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông; Giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân của người nhận tiền (đối với cổ đông là pháp nhân); Giấy ủy quyền có chứng thực (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

DHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2022

DHP: Thông báo về việc chốt DS chi trả cổ tức còn lại năm 2021

12/05/2022

DHP: Ông Hoàng Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch HĐQT, Ông Mai Văn Minh làm Phó Chủ tịch HĐQT

12/05/2022

DHP: Ông Trần Tuấn Linh được bầu làm Trưởng BKS, Bà Bùi Thị Huệ làm Thành viên kiêm Thư ký BKS

11/05/2022

DHP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

DHP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

DHP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHP của CTCP Điện cơ Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
          - Nội dung họp: thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

25/03/2022

DHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/03/2022

DHP: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

20/03/2022

DHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

DHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2022

DHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/01/2022

DHP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021