Tin tức & sự kiện

19/08/2022

DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên BCTC soát xét bán niên năm 2022 chênh lệch quá 10% so với bán niên năm 2021

19/08/2022

DID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

DID: Điều lệ công ty CP DIC - Đồng Tiến

22/07/2022

Giao dịch bổ sung - 1,722,552 CP

21/07/2022

DID: Ngày 22/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

12/07/2022

DID: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,722,552 cổ phiếu

11/07/2022

DID: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán 2022

11/07/2022

DID: Công văn điều chỉnh chi phí phát hành cổ phiếu

23/05/2022

DID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

DID: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

23/05/2022

DID: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

20/05/2022

DID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

DID: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

DID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

DID: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

DID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DID của CTCP DIC - Đồng Tiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 12/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị;
+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua quyết toán thù lao Hội động quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 và dự kiến thù lao Hội động quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022;
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.

04/04/2022

DID: Giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau kiểm toán

04/04/2022

DID: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2021 chênh lệch quá 10% so với năm 2020

04/04/2022

DID: Báo cáo tài chính năm 2021