Tin tức & sự kiện

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

26/08/2022

DIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/08/2022

DIH: DIH-Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

15/08/2022

DIH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

DIH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

DIH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

03/06/2022

DIH: DIH-CBTT đã ký Hợp đồng Kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

03/06/2022

DIH: DIH công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

28/05/2022

DIH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

DIH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

DIH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

DIH: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

DIH: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

DIH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

DIH: DIH-Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

31/03/2022

DIH: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DIH của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: (dự kiến): 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty tại 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

07/03/2022

DIH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/02/2022

DIH: DIH-TB về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022