DNSE Detail Stock DIH

HNX: CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

DIH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

106 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.39 tỷ

Doanh thu

127 tỷ

0.26%

-234.90

0

0.60

0%

-1.28%

-0.18%

24.39%

514.95%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Đình Huy

19.33%

Đỗ Thành Quảng

8.93%

Vũ Văn Thành

8.46%

Dương Phú Hưng

5.83%

Khác

57.45%

Tin tức & Sự kiện