Tin tức & sự kiện

03/01/2023

DL1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

DL1: Công bố thông tin Công văn giải trình chênh lệch 10% LNST quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021

31/10/2022

DL1: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

DL1: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/09/2022

DL1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

DL1: Công văn giải trình liên quan đến BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022

05/09/2022

DL1: Công văn giải trình liên quan đến báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

05/09/2022

DL1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

DL1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

DL1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/08/2022

DL1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/08/2022

DL1: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/08/2022

DL1: Đính chính Báo cáo thường niên 2021

16/08/2022

DL1: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Global Capital

03/08/2022

DL1: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bến xe gia lai - chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven thay đổi lần 1

03/08/2022

DL1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2022

DL1: Công văn giải trình BCTC Quý II năm 2022

02/08/2022

DL1: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

DL1: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

DL1: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Loan giữ chức Giám Đốc Bến xe Gia Lai thay cho Ông Trần Đình Anh Dũng từ 19/07/2022