DNSE Detail Stock DL1

HNX: CTCP Tập đoàn Alpha Seven

Vận tải hành khách đường bộ

logo

DL1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

499 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

45.90 tỷ

Doanh thu

299 tỷ

27.85%

432.03

0

0.82

5,558.19%

5.79%

2.93%

50.90%

59.48%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Pháp

22.87%

Công ty TNHH Global Capital

16.85%

Phạm Thị Hiền

4.94%

Nguyễn Thị Diễm

4.43%

Khác

50.91%

Tin tức & Sự kiện