DNSE Detail Stock DLD

UPCOM: CTCP Du lịch Đắk Lắk

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

logo

DLD

Tin tức

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2018 ( Bất thành )

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2018

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

DLD

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

DLD

0.00%

09/11/2023

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

DLD

0.00%

24/08/2023

DLD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

DLD

0.00%

02/08/2023

DLD: Thay đổi nhân sự

DLD

0.00%

29/06/2023

DLD: DLD - CBTT Thay đổi điều lệ công ty lần thứ 7; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được ĐHĐCĐTN 2023 Thông qua.

DLD

0.00%

01/06/2023

DLD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DLD

14/04/2023

DLD: Báo cáo thường niên 2022

DLD

10/04/2023

DLD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

DLD

10/04/2023