Tin tức & sự kiện

17/08/2022

DM7: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

DM7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

DM7: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty - địa chỉ: 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/07/2022

DM7: Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát

14/07/2022

DM7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/07/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2022

DM7: Thay đổi nhân sự

11/07/2022

DM7: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2021

11/07/2022

DM7: Thông báo về việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

06/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt May 7 - 109A Trần Văn Dư - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ thường niên năm năm 2022

27/05/2022

DM7: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

DM7: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. ngày đăng ký cuối cùng 19/04/2022

23/05/2022

DM7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

DM7: Về việc đăng ký chốt danh sách cổ đông cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

DM7: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

DM7: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

DM7: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt may 7 - Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2022
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

18/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt may 7 - Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2022
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký