DNSE Detail Stock DM7

UPCOM: CTCP Dệt May 7

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

DM7

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

385 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

34.65 tỷ

Doanh thu

590 tỷ

0.96%

2,248.10

0

0.27

774.86%

12.64%

10.00%

14.75%

0%

10%

9.51%

12.36%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đông Hải

51%

Trần Thị Phương Hạnh

12.98%

Công ty TNHH Thành Vinh

12.98%

Đặng Văn Lâm

12.98%

Khác

10.06%

Tin tức & Sự kiện