Tin tức & sự kiện

30/12/2022

DNL: Quyết định ký kết hợp đồng kinh tế năm 2023

05/10/2022

DNL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/09/2022

DNL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 9/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng
Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: · Về việc thành phố Đà Nẵng có thông báo thay đổi đơn giá tiền thuê đất, tiền thuê đất phi nông nghiệp (áp dụng cho giai đoạn từ 29/09/2021 đến 28/09/2026) dẫn đến thay đổi kế hoạch lợi nhuận; kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
· Một số vấn đề khác có liên quan.

22/08/2022

DNL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/08/2022

DNL: Nguyễn Hữu Sia không còn là cổ đông lớn

15/08/2022

DNL: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

15/08/2022

DNL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

DNL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

DNL: Công bố thông tin ký họp đồng kiểm toán năm 2022

08/06/2022

DNL: THÔNG BÁO về việc Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

23/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng - 97 Yết Kiêu – Sơn Trà – Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

DNL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2022

DNL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/05/2022

DNL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

DNL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

DNL: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

DNL: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/04/2022 – 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng.
Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: · Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021;
· Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022;
· Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
· Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
· Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: · Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;
· Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
· Phương án tăng vốn điều lệ (nếu có);
· Một số vấn đề khác có liên quan.

25/02/2022

DNL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022