Tin tức & sự kiện

11/01/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

29/12/2022

DPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/12/2022

DPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng THQ tạm ứng cổ tức năm 2022

26/12/2022

DPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

DPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

DPH: Báo cáo thường niên 2021

12/05/2022

DPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

DPH: Thông báo và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

DPH: Thông báo và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

DPH: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Thông báo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Sửa đổi điều lệ công ty. Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Thông báo chia cổ tức năm 2021. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị...

14/03/2022

DPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/03/2022

DPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/03/2022

DPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/01/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPH của CTCP Dược phẩm Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

29/12/2021

DPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/12/2021

DPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/11/2021

DPH: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

30/11/2021

DPH: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho BCTC năm 2021

07/09/2021

DPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021