DNSE Detail Stock DPH

UPCOM: CTCP Dược phẩm Hải Phòng

Dược phẩm

logo

DPH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

145 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

25.94 tỷ

Doanh thu

188 tỷ

0.47%

8,648.12

0

0.87

0%

14.57%

11.02%

27.37%

0%

30%

3.94%

17.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Văn Huyến

57.72%

Công ty TNHH Dược Hải Phòng

11.67%

Nguyễn Thị Hường

1.25%

Khác

29.36%

Tin tức & Sự kiện