Tin tức & sự kiện

06/09/2022

DSP: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

DSP nhận ý kiến ngoại trừ liên quan khoản phải thu gần 10 tỷ đồng

Theo BCTC soát xét giữa niên độ 2022, CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 112.4 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty lỗ ròng gần 20 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ ròng hơn 54 tỷ đồng. Báo cáo nhận ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng.

19/08/2022

DSP: Giải trình đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

DSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/07/2022

DSP: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

15/07/2022

DSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

DSP: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021

30/06/2022

DSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

DSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

DSP: Thay đổi nhân sự

12/05/2022

DSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DSP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

DSP: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

DSP: Thay đổi nhân sự

21/04/2022

DSP: Báo cáo tài chính năm 2021

20/04/2022

DSP: Công bố thông tin về việc giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC kiểm toán năm 2021

20/04/2022

DSP: Giải trình chênh lệch LNST 10% so với kỳ trước và chênh lệch LNST 5% so với báo cáo tự lập

18/04/2022

DSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSP của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 06/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 03 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, TP. HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

16/03/2022

DSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022