DNSE Detail Stock DSP

UPCOM: CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Khu vui chơi giải trí

logo

DSP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,389 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

17.54 tỷ

Doanh thu

221 tỷ

34.15%

147.79

0

0.14

0%

1.86%

1.68%

-7.50%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV

49%

CTCP SAM Holdings

34.96%

Khác

16.04%

Tin tức & Sự kiện