Tin tức & sự kiện

21/09/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

DST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/09/2022

DST: Điều lệ Công ty sửa đổi

31/08/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

DST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

DST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

DST: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Hà Tuấn Sơn

28/07/2022

DST: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/07/2022

DST: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

DST: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

DST: Thay đổi người công bố thông tin

21/07/2022

DST: Đính chính công văn số 0507/2022/CV-DST

21/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DST của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

06/07/2022

DST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/07/2022

DST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

DST: Quyết định HĐQT ký hợp đồng với người liên quan