DNSE Detail Stock DST

HNX: CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

DST

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

126 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.12 tỷ

Doanh thu

54.07 tỷ

0.84%

34.86

0

1.10

-99.55%

0.28%

0.26%

5.00%

3.17%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đặng Hoàng Tuấn

4.89%

Cao Thị Xuân Thu

4.27%

Đào Cẩm Tú

0%

Khác

90.84%

Tin tức & Sự kiện