Tin tức & sự kiện

26/01/2024

DTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Thời gian cụ thể và địa điểm Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: a. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2024 của Ban Giám đốc;
b. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
c. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
d. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024;
e. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. mức cổ tức dự kiến năm 2024;
          - Nội dung họp: f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
g. Các vấn đề khác.

Xem thêm tại hnx.vn

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DTC - Doanh nghiệp lỗ 43,6 tỷ đồng.

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DTC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 37,21 tỷ đồng

05/09/2023

"Mùa" bán nợ kéo dài

04/08/2023

DTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

DTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DTC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 29,18 tỷ đồng

18/07/2023

DTC: Giải trình Quý II của đơn vị thuộc diện cảnh báo

18/07/2023

DTC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

06/07/2023

72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,...

23/06/2023

DTC: DTC công bố thông tin Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.