Tin tức & sự kiện

28/07/2022

DTC: Thay đổi nhân sự

27/07/2022

DTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

DTC: DTC công bố giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021

27/07/2022

DTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/07/2022

DTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

24/06/2022

DTC: DTC công bố Công ty TNHH hàng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

12/05/2022

DTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

DTC: DTC công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2021 so với năm 2020

20/04/2022

DTC: Thay đổi nhân sự

20/04/2022

DTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (vào giờ hành chính các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 7), bắt đầu từ ngày 12/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp Ủy quyền phải có giấy Ủy quyền hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

08/04/2022

DTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/04/2022

DTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

DTC: DTC Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thwucj hiện quyền nhận cooe tức năm 2021

07/03/2022

DTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

DTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

DTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
(Thời gian cụ thể và địa điểm Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 của Ban Giám đốc;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, mức cổ tức chi trả năm 2021;
+ Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
+ Các vấn đề khác.

10/02/2022

DTC: Báo cáo thường niên 2021

29/01/2022

DTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022