DNSE Detail Stock DTC

HNX: CTCP Viglacera Đông Triều

Sản xuất gạch

logo

DTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

67.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-40.41 tỷ

Doanh thu

175 tỷ

6.17%

-4,040.89

0

0.22

0%

-66.78%

-15.00%

-7.92%

386.54%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Viglacera Hạ Long

40%

Đào Bá Dong

8.99%

Nguyễn Xuân Sơn

8.97%

Phạm Thị Thu

8.97%

Khác

33.07%

Tin tức & Sự kiện