Tin tức & sự kiện

29/08/2022

DTL: Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

DTL: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

08/07/2022

DTL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

22/06/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa DTL và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với các bên có liên quan

22/06/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa DTL và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

22/06/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

09/06/2022

DTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/06/2022

DTL: Cập nhật, sử đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/05/2022

DTL: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/05/2022

DTL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/04/2022

DTL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

25/04/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Vị Thanh

18/04/2022

DTL: Báo cáo thường niên năm 2021

07/04/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của  Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

31/03/2022

DTL: Giải trình chênh lệch số liệu kiểm toán kỳ 2021 và kỳ 2020

31/03/2022

DTL: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2021

31/03/2022

DTL: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2021

28/03/2022

DTL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

18/03/2022

DTL: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022