Tin tức & sự kiện

04/01/2023

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa

04/01/2023

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa

04/01/2023

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức

04/01/2023

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán với Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

31/10/2022

DTL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

DTL: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

DTL: BCTC quý 3 năm 2022

29/08/2022

DTL: Giải trình chênh lệch BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

DTL: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

DTL: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

25/08/2022

DTL: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

DTL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

01/08/2022

DTL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

DTL: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

DTL: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

07/07/2022

DTL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

22/06/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa DTL và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với các bên có liên quan

22/06/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa DTL và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc

22/06/2022

DTL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc với Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

08/06/2022

DTL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022