Tin tức & sự kiện

30/08/2022

DTP: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo cùng kỳ năm trước

19/08/2022

DTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

DTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội (8h30 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 18/07/2022).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/06/2022

Dược phẩm CPC1 Hà Nội muốn rút cổ đông chiến lược tại DP1

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) đăng ký bán toàn bộ 1.97 triệu cp của CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) đang nắm giữ, với mục đích rút cổ đông chiến lược. Thời gian thực hiện giao dịch từ 28/06-27/07.

27/06/2022

DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/06/2022

DTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

DTP: Chi trả cổ tức 2021 lần 1

21/06/2022

DTP: Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

12/05/2022

Giao dịch bổ sung - 4,052,731 CP

06/05/2022

DTP: Ngày 15/05/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

26/04/2022

DTP: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

26/04/2022

DTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DTP: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4,057,260 cổ phiếu

07/04/2022

DTP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/04/2022

DTP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính

04/04/2022

DTP: Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

DTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

DTP: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CN Đà Nẵng thay đổi địa chỉ Chi nhánh

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022. Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội – Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.