DNSE Detail Stock DTP

UPCOM: CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Dược phẩm

logo

DTP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,094 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

236 tỷ

Doanh thu

1,164 tỷ

3.35%

14,544.23

0

0.14

5.74%

31.76%

22.95%

56.05%

13.27%

30%

0.74%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Bình

19.28%

Lê Thị Kim Ánh

17.19%

CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1

16.43%

Phùng Thanh Hương

10.25%

Khác

36.85%

Tin tức & Sự kiện