Tin tức & sự kiện

27/01/2023

DUS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/11/2022

DUS: Công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

05/10/2022

DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

DUS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

DUS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Đà Lạt

25/05/2022

DUS: Đăng ký công ty đại chúng

10/05/2022

DUS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

DUS: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

DUS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

DUS: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

DUS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

DUS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

DUS: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/03/2022

DUS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

DUS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DUS của CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch vụ Đô Thị Đà Lạt, Số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt bắt đầu từ ngày 28/12/2021
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/12/2021

DUS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/11/2021

DUS: Thay đổi nhân sự