DNSE Detail Stock DUS

UPCOM: CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

DUS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

45.37 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.43 tỷ

Doanh thu

170 tỷ

5.12%

-434.56

0

0.08

0%

-3.35%

-1.69%

4.13%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng

73.96%

CTCP Du lịch Lâm Đồng

14.73%

Khác

11.31%

Tin tức & Sự kiện