Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DWS: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 70,100 CP

18/01/2023

BCTC 4/2022 DWS - Lợi nhuận tăng 18,18% trong 2022.

09/01/2023

DWS: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 70,100 CP

29/12/2022

DWS: Về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/12/2022

DWS: Về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

15/12/2022

DWS: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

12/12/2022

DWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty;
+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
          - Nội dung họp: + Các vấn đề phát sinh khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường A1, Khu du lịch Mỹ Trà, số 272, đường Lê Duẩn, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
          - Thời gian họp: 30/12/2022

11/11/2022

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/11/2022

DWS: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

18/10/2022

DWS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 570 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWS của CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 570 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính, Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ: Số 01 Đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần và giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2022

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/09/2022

DWS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/09/2022

DWS: Quyết định trả cổ tức bằng tiền năm 2021

17/08/2022

DWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

DWS: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng môi trường Công ty

01/08/2022

DWS: Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó Trưởng phòng Môi trường

01/08/2022

DWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

DWS: Về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022