Tin tức & sự kiện

26/09/2022

DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

DXP: Thay đổi nhân sự

09/08/2022

DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

DXP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DXP: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

DXP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DXP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

DXP: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp CTCP Cảng Đoạn Xá

30/06/2022

DXP: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 CTCP Cảng Đoạn Xá

27/06/2022

DXP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

DXP đặt kế hoạch lợi nhuận giảm, phát hành riêng lẻ 25 triệu cp

CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2022 giảm, trong khi doanh thu tăng đáng kể. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát hành riêng lẻ 25 triệu cp để huy động 250 tỷ đồng.

28/05/2022

DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

DXP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Các nội dung khác giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình Đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

09/05/2022

DXP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

DXP: Nghị quyết HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá

26/04/2022

DXP: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

DXP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/03/2022

DXP: Ngày 26/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên 1,295,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung