DNSE Detail Stock DXP

HNX: CTCP Cảng Đoạn Xá

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

DXP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

779 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

53.70 tỷ

Doanh thu

403 tỷ

1.12%

896.34

0

0.89

-74.63%

7.57%

7.17%

14.70%

0%

-

3.91%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hoàng Văn Quang

12.79%

Bùi Tuấn Minh

8.93%

Nguyễn Văn Thức

8.35%

Trần Phương Thúy

8.34%

Khác

61.59%

Tin tức & Sự kiện