Tin tức & sự kiện

19/01/2023

E29: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

E29: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E29 của CTCP Đầu tư Xây dựng và kỹ thuật 29 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán/Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Công ty 29, số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).năm 2021

25/10/2022

E29: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/10/2022

E29: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

E29: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/06/2022

E29: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E29 của CTCP Đầu tư Xây dựng và kỹ thuật 29 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 5 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, Địa chỉ Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

25/04/2022

E29: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

E29: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

E29: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

E29: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

E29: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

E29: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC năm 2021

05/04/2022

E29: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

E29: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

E29: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

E29: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

18/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E29 của CTCP Đầu tư Xây dựng và kỹ thuật 29 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán/Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Công ty 29, số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

01/10/2021

E29: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt