DNSE Detail Stock E29

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29

Xây dựng công trình khác

logo

E29

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

51.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.53 tỷ

Doanh thu

1,061 tỷ

2.28%

706.16

0

0.20

0%

6.54%

0.62%

2.76%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng

51%

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Âu Lạc

24.75%

Đặng Minh Hòa

13.99%

Khác

10.26%

Tin tức & Sự kiện