Tin tức & sự kiện

22/09/2022

EBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/08/2022

EBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

EBS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

EBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/06/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

EBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

EBS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế sau Kiểm toán của Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021

07/05/2022

EBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/05/2022

EBS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

EBS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EBS của CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội – nhà D, tầng 2, khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và để xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022; sửa đổi Điều lệ Công ty; biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EBS của CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội – nhà D, tầng 2, khu văn phòng Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và để xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022; sửa đổi Điều lệ Công ty; biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/04/2022

EBS: Thông báo bổ sung cổ phiếu EBS vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

16/04/2022

EBS: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

EBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

07/04/2022

EBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

EBS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021