DNSE Detail Stock EBS

HNX: CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội

Xuất bản

logo

EBS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

107 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9.92 tỷ

Doanh thu

73.48 tỷ

1.65%

995.16

0

-0.15

6.45%

8.74%

6.97%

38.62%

6.59%

35%

6.40%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

26%

Ngô Phương Anh

24.19%

CTCP Đầu tư CMC

9.78%

Ngô Thị Thanh Huyền

4.34%

Khác

35.69%

Tin tức & Sự kiện