Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 ECI - Lợi nhuận giảm 43,51% trong 2022.

19/01/2023

ECI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/01/2023

ECI: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

ECI: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

13/01/2023

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/11/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

ECI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/10/2022

ECI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

ECI: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

19/10/2022

ECI: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

11/10/2022

ECI: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT và chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

07/09/2022

ECI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

31/08/2022

ECI: Biên bản họp và quyết định của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty

30/08/2022

ECI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/08/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

ECI: Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty con

15/08/2022

ECI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

ECI thay đổi phương án tăng vốn, phát hành 100 triệu cp

CTCP Tập Đoàn ECI (HNX: ECI) thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 30/08. Mục đích họp chủ yếu nhằm thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; đầu tư tài sản. Đồng thời, đại hội lần này sẽ tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS sau khi một số cá nhân từ nhiệm.

09/08/2022

ECI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị