Tin tức & sự kiện

16/09/2022

EFI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Thu Trinh

06/09/2022

EFI: Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi đơn từ nhiệm kể từ ngày 30/09/2022

22/07/2022

EFI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

EFI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

EFI: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

EFI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EFI của CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022 (Công ty ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gửi đến các cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gửi đến các cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gửi đến các cổ đông.

18/03/2022

EFI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

EFI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyên tham dựĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/01/2022

EFI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

EFI: Thay đổi nhân sự

30/12/2021

EFI: Ký hợp đồng Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

27/12/2021

EFI: thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI thành Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản EFI

27/09/2021

EFI: Thay đổi người công bố thông tin

14/09/2021

EFI: Thư ký HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin xin từ nhiệm

14/09/2021

EFI: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người được ủy quyền công bố thông tin xin từ nhiệm

07/09/2021

EFI: Thay đổi nhân sự

20/08/2021

EFI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/08/2021

EFI: Đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng Giám đốc

04/08/2021

EFI: Thay đổi nhân sự