Tin tức & sự kiện

03/01/2023

EFI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/12/2022

EFI: Thay đổi nhân sự

12/12/2022

EFI: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

EFI: Thay đổi người công bố thông tin

11/11/2022

EFI: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gửi Đơn từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2022

11/11/2022

EFI: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gửi Đơn từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2022

11/11/2022

EFI: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gửi Đơn từ nhiệm kể từ ngày 30/11/2022

05/10/2022

EFI: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết được bầu vị trí Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Hoàng Trí Cường từ 20/09/2022

16/09/2022

EFI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Thu Trinh

06/09/2022

EFI: Ông Hoàng Trí Cường - Chủ tịch HĐQT gửi đơn từ nhiệm kể từ ngày 30/09/2022

22/07/2022

EFI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

EFI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

EFI: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

EFI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

EFI: Giải trình về việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

EFI: Giải trình về việc Tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến BCTC năm 2021

05/04/2022

EFI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

05/04/2022

EFI: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EFI của CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2022 (Công ty ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gửi đến các cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gửi đến các cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty ghi trong thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gửi đến các cổ đông.

18/03/2022

EFI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022