DNSE Detail Stock EIC

UPCOM: CTCP EVN Quốc tế

Sản xuất và phân phối điện

logo

EIC

Tin tức

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

EIC

+2.62%

10/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/5

EIC

+3.52%

GVR

+6.00%

+10

30/05/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/5

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

EIC

-1.33%

05/04/2024

Năm 2024, GVR dự chi 1.200 tỷ trả cổ tức và chuyển nhượng 8 công ty

EIC

+2.56%

GVR

+1.90%

+4

11/03/2024

Năm 2024, GVR dự chi 1.200 tỷ trả cổ tức và chuyển nhượng 8 công ty

Tập đoàn Cao su sẽ bán các cổ phiếu SIP, VRG, VIR, EIC, TL4

EIC

+2.13%

GVR

+1.90%

+5

10/03/2024

Tập đoàn Cao su sẽ bán các cổ phiếu SIP, VRG, VIR, EIC, TL4

GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức và chuyển nhượng vốn tại 8 công ty (SIP, VRG, VIR, EIC,...)

EIC

+2.13%

GVR

+1.90%

+2

08/03/2024

GVR sẽ dùng 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức và chuyển nhượng vốn tại 8 công ty (SIP, VRG, VIR, EIC,...)

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

EIC

-0.88%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

EIC

-0.88%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

EIC

-0.88%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

EIC

-0.88%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

EIC

-0.88%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

EIC

-0.88%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

EIC

-0.88%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

EIC

-0.88%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 1000 đồng/CP

EIC

-0.88%

09/11/2023

EIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

EIC

-0.44%

10/08/2023

EIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

EIC

-1.75%

25/07/2023

EIC: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

EIC

0.00%

21/07/2023

EIC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

EIC

-1.30%

20/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,600 đồng/CP

EIC

14/07/2023