Tin tức & sự kiện

12/01/2023

EID: Thay đổi nhân sự

11/01/2023

EID: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

EID: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

20/12/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

31/10/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

16/09/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

05/09/2022

EID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

EID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

EID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

12/07/2022

EID: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương

04/07/2022

EID: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục không còn là cổ đông lớn

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

10/05/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

04/05/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

EID: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

16/04/2022

EID: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

11/04/2022

EID: Báo cáo thường niên 2021