Tin tức & sự kiện

18/07/2022

EPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

EPC: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Phương Nam

19/05/2022

EPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

EPC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

EPC: Giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

EPC: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/03/2022

EPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

EPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

EPC: Đồng Hải Anh không còn là cổ đông lớn

09/02/2022

EPC: Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,300,000 CP

25/01/2022

EPC: Chủ tịch muốn nâng sở hữu lên 43%

Nhằm gia tăng sở hữu, ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Cà phê Ea Pốk (UPCoM: EPC) đăng ký mua 2.3 triệu cp EPC trong khoảng thời gian 25/01-23/02/2022 theo phương thức thỏa thuận.

24/01/2022

EPC: Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,300,000 CP

10/01/2022

EPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

09/12/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/12/2021 đến ngày 31/12/2021
          - Địa điểm thực hiện: Km 14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

03/12/2021

EPC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/12/2021

EPC: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - EPC

18/11/2021

EPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/11/2021

EPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/11/2021

EPC: Hợp đồng kiểm toán