Tin tức & sự kiện

28/09/2023

EPH: Công bố thông tin về kí hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

21/09/2023

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2023

EPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/06/2023

EPH: Thay đổi nhân sự

27/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPH của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/05/2023 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/04/2023

EPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2023

EPH: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

EPH: Điều lệ tổ chức và hoạt động

21/04/2023

BCTC 2022 EPH - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 8 tỷ đồng.

19/04/2023

EPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

EPH: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

19/04/2023

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2023

EPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

EPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2023

EPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

EPH: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

EPH: Báo cáo tài chính năm 2022

28/02/2023

EPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị