Tin tức & sự kiện

31/10/2022

EPH: CBTT về kí hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

27/10/2022

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

EPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/05/2022

EPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

EPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/04/2022

EPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2022

EPH: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPH của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 08h30 ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPH của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 08h30 ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/03/2022

EPH: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

EPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

01/03/2022

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/01/2022

EPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/12/2021

EPH: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

14/12/2021

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2021 số 06

05/10/2021

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/10/2021

EPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị