DNSE Detail Stock EPH

UPCOM: CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Xuất bản

logo

EPH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

37.75 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.04 tỷ

Doanh thu

110 tỷ

1.99%

4,415.03

0

-0.23

0%

29.40%

16.36%

41.19%

0%

60%

10.08%

13.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

44.35%

Khác

55.65%

Tin tức & Sự kiện