Tin tức & sự kiện

26/09/2022

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế tài chính

16/09/2022

FDC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/09/2022

FDC: Điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài

13/09/2022

FDC: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại FDC

26/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

24/08/2022

FDC: Link công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/08/2022

FDC: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

16/08/2022

FDC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/08/2022

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

20/07/2022

FDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

11/07/2022

FDC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

24/06/2022

FDC: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBKT (kèm quy chế)

23/06/2022

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB

16/06/2022

FDC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

13/06/2022

FDC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

10/06/2022

FDC: Nghị quyết HĐQT số 19206 ngày 10/06/2022

31/05/2022

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

25/05/2022

FDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Doanh Bảo An

24/05/2022

FDC: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

20/05/2022

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022