DNSE Detail Stock FDC

HOSE: CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Cho thuê bất động sản

logo

FDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

537 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.75 tỷ

Doanh thu

19.19 tỷ

0.15%

19.30

0

0.06

0%

0.17%

0.11%

69.62%

12.88%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Thành Công

7.79%

Nguyễn Quốc Việt

4.97%

Hồ Anh Tuấn

4.79%

CTCP Quản lý quỹ Pavo Capital

3.96%

Khác

78.49%

Tin tức & Sự kiện