Tin tức & sự kiện

22/08/2022

FOC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

FOC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

FOC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

FOC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

10/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 8,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán-Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT-tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/06/2022

FOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

Một doanh nghiệp 'họ FPT' sắp trả cổ tức tỷ lệ đến 80%

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC) thông báo 13/06 là ngày chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80% (1 cp nhận 8,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/06.

25/05/2022

FOC: Thông báo trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

25/05/2022

FOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: + Tại Hà Nội: Phòng họp VIP, tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
+ Tại TP.Hồ Chí Minh: Phòng họp VIP, Tầng 6, Tòa nhà Sở Chứng khoán, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

26/04/2022

FOC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

FOC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

22/04/2022

FOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

FOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/03/2022

FOC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

25/03/2022

FOC: Báo cáo tài chính năm 2021

05/03/2022

FOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

FOC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

27/01/2022

FOC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

04/01/2022

Cổ tức tiền mặt cao nhất 2021 thuộc về cổ phiếu nào?

Năm 2021, có hơn 410 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) và 420 doanh nghiệp UPCoM thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, theo dữ liệu VietstockFinance.